Oddělení systémů vědy, projektů a mobilit

Vedoucí: Mgr. Jan Popelka


Náplň činnosti oddělení:

Oddělení zabezpečuje správu a rozvoj informačního systému IS Věda (též viz opatření rektora 40/2021), systému Volby a hlasování a Vzdělávacího portálu UK, což znamená


  • koncepci a architekturu systémů,

  • integraci s dalšími univerzitními systémy i externími systémy a

  • zajištění rozvoje jednotlivých částí systému na základě procesních potřeb jednotlivých podporovaných oblastí (příprava zadání, konzultace s dodavatelem, testování, akceptace).


V oblastech evidence výsledků a identifikátorů tvůrčí činnosti zajišťuje ve spolupráci s odborem pro vědu a výzkum procesní analýzu potřeb, odbornou uživatelskou podporu (3rd level support a koordinace celouniverzitní struktury podpory realizované na jednotlivých součástech univerzity) a pravidené sestavení a předávání dat do Informačního systému výzkumu, vývoje a inovací pro jejich využití v národním hodnocení výzkumných organizací. Ve spolupráci s ústřední knihovnou UK dále zajišťuje související řešení v rámci open access, vč. předávání dat z IS Věda do digitálního repozitáře DSpace.


V oblastech vnitřní klasifikace vědních oborů, hodnocení tvůrčí činnosti a institucionálního programu na rozvoj vědy Cooperatio zajišťuje ve spolupráci s odborem pro vědu a výzkum procesní analýzu potřeb a uživatelskou podporu, vč. datové a technické podpory při online jednáních mezinárodních hodnotících orgánů.


V oblasti interních soutěží zajišťuje ve spolupráci s odborem pro vědu a výzkum, odborem projektové podpory a odborem zahraničních vztahů procesní analýzu potřeb, správu nastavení systému a uživatelskou podporu pro pět interních soutěží (13 kategorií, cca 1000 žádostí ročně + průběžná administrativa řešených projektů) a připravuje převzetí rozsáhlé soutěže Grantové agentury UK do systému IS Věda.


V oblasti evidence projektů a VVI zajišťuje ve spolupráci s odborem pro vědu a výzkum, odborem projektové podpory, odborem zahraničních vztahů, odborem výstavby a dalšími odbory Rektorátu procesní analýzu pro postupné zahájení kompletní evidence všech projektů univerzity a odbornou uživatelskou podporu (3rd level support a koordinace celouniverzitní struktury podpory realizované na jednotlivých součástech univerzity).


V oblasti mobilit zajišťuje ve spolupráci s odborem zahraničních vztahů, odborem pro vědu a výzkum a ekonomickým odborem procesní analýzu potřeb a technickou uživatelskou podporu pro (budoucí) celouniverzitní evidenci zaměstnaneckých mobilit, administraci cestovních příkazů v rámci platformy 4EU+ (výhledově veškeré cestovní příkazy v rámci rozšířeného Rektorátu a vybraných součástí univerzity) a pro elektronické uzavírání smluv programu Erasmus+ s partnerskými univerzitami z celého světa a administraci výjezdů realizovaných v rámci těchto smluv (Erasmus Without Paper).


Dále zajišťuje procesní analýzu potřeb a technickou uživatelskou podporu

  • v oblasti habilitačních a jmenovacích řízení (ve spolupráci s pilotními součástmi a výhledově s odborem pro vědu a výzkum) – elektronická administrace těchto řízení, vč. tajného hlasování komise,

  • v oblasti administrace výběrových řízení dle Řádu výběrových řízení UK (ve spolupráci s pilotními součástmi a výhledově s personálním odborem) – podpora kompletního procesu v digitální podobě - od vypsání inzerátu a jeho zveřejnění formou otevřených dat, přes získání podkladů od uchazečů, jmenování a hlasování komise, po zveřejnění výsledků,

  • v oblasti elektronických voleb a hlasování orgánů – provoz systému Volby a hlasování a

  • v oblasti dalšího vzdělávání zaměstnanců (ve spolupráci s Centrem celoživotního vzdělávání) – provoz vzdělávacího portálu UK.Poslední změna: 24. duben 2023 12:56 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Sídlo, fakturační a korespondenční adresa:

Univerzita Karlova

Ústav výpočetní techniky

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Adresa pracoviště:

Petrská 1180/3

Praha 1, 110 00


Telefon: +420 224 491 647

E-mail:


Jak k nám