• Informační systém UK

Informační systém UK

Informační systém UK tvoří zejména následující systémy a aplikace:


 • Informační systém Studium

  Systém určený studentům, pedagogům, uchazečům o studium na UK i účastníkům programů celoživotního vzdělávání, zajišťující kompletní podporu studijní agendy.


 • Informační systém Věda

  Systém určený zejména akademickým a vědeckým pracovníkům UK a studentům zajišťující podporu pro evidenci a hodnocení tvůrčí činnosti a administraci vybraných interních soutěží v oblasti tvůrčí činnosti a mobilit.


 • Repozitář závěrečných prací

  Přehled závěrečných prací obhajovaných na UK, včetně plných textů těchto prací a jejich posudků.


 • Personální systém WhoIs

  Systém WhoIs plní úlohu centrální evidence osob, které mají nějaký vztah k UK (zaměstnanců, studentů, účastníků programů celoživotního vzdělávání, členů orgánů univerzity a fakult atd.), organizační struktury UK a personálních (zejména profesních a kariérních) údajů.


 • Mzdový systém EGJE

  Systém EGJE slouží především k výpočtu mezd.


 • Aplikace Stipendia na podporu ubytování a Sociální stipendia

  Dvojice aplikací určených studentům UK k podávání žádostí o stipendium na podporu ubytování a žádostí o sociální stipendium.


 • Grantová agentura UK

  Systém určený studentům UK (v magisterském a doktorském studijním programu), sloužící k podávání přihlášek projektů Grantové agentury UK (GAUK) a k další administrativě spojené s celým životním cyklem projektu GAUK.


 • Akreditační databáze a oborové rady

  Aplikace pro evidenci akreditovaných studijních programů a oborů, stavu jejich akreditace, resp. reakreditace, garantů studijních programů a oborů, jmenování členů oborových rad pro doktorské studijní programy/obory a rad garantů pro bakalářské a magisterské studijní programy.


 • Aplikace Erasmus

  Aplikace určená především studentům UK, sloužící k podávání a dalšímu zpracování žádostí o zahraniční studijní pobyt v rámci programu Erasmus+.


 • Elektronická spisová služba

  Systém určený zaměstnancům UK, sloužící k evidenci dokumentů a elektronické komunikaci uvnitř UK a také mimo UK prostřednictvím Informačního systému datových schránek.


 • REHOS - podávání žádostí o ubytování v kolejích

  Systém určený zájemcům o ubytování na kolejích UK - zejména studentům a uchazečům o studium na UK na fakultách v Praze, Hradci Králové a Plzni.


 • Studenti pražských univerzit 1882–1945

  Aplikace slouží pro zpřístupnění digitalizovaných dokumentů o studentech pražských univerzit v letech 1882–1945 - matrik doktorů, rigorózních protokolů, katalogů posluchačů a zkušebních protokolů české a německé univerzity v Praze.


 • Publikační systém Document Globe

  Redakční systém, který slouží pro tvorbu a správu webů Univerzity Karlovy, zejména hlavní stránky UK, webu internetového časopisu iForum, webů některých fakult a jejich kateder a institutů a stránek dalších univerzitních institucí.


Poslední změna: 4. listopad 2020 17:15 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Sídlo, fakturační a korespondenční adresa:

Univerzita Karlova

Ústav výpočetní techniky

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Adresa pracoviště:

Petrská 3

2. a 3. patro

Praha 1, 110 00


Telefon: +420 224 491 647

E-mail:


Jak k nám