• Informační systém UK

Informační systém UK

Informační systém UK tvoří zejména následující systémy a aplikace:


 • Informační systém Studium

  Systém určený studentům, pedagogům, uchazečům o studium na UK i účastníkům programů celoživotního vzdělávání, zajišťující kompletní podporu studijní agendy.


 • IS Věda – informační systém tvůrčí činnosti, projektů a mobilit

  Informační systém tvůrčí činnosti, projektů a mobilit je přístupný všem zaměstnanům a studentům UK, využívají jej především akademičtí a vědečtí pracovníci a studenti doktorských studijních programů (více než 5000 unikátních uživatelů ročně).


 • Repozitář závěrečných prací

  Přehled závěrečných prací obhajovaných na UK, včetně plných textů těchto prací a jejich posudků.


 • Personální systém WhoIs

  Systém WhoIs plní úlohu centrální evidence osob, které mají nějaký vztah k UK (zaměstnanců, studentů, účastníků programů celoživotního vzdělávání, členů orgánů univerzity a fakult atd.), organizační struktury UK a personálních (zejména profesních a kariérních) údajů.


 • Mzdový systém EGJE

  Systém EGJE slouží především k výpočtu mezd.


 • Aplikace Stipendia na podporu ubytování a Sociální stipendia

  Dvojice aplikací určených studentům UK k podávání žádostí o stipendium na podporu ubytování a žádostí o sociální stipendium.


 • Grantová agentura UK

  Systém určený studentům UK (v magisterském a doktorském studijním programu), sloužící k podávání přihlášek projektů Grantové agentury UK (GAUK) a k další administrativě spojené s celým životním cyklem projektu GAUK.


 • Akreditační databáze a oborové rady

  Aplikace pro evidenci akreditovaných studijních programů a oborů, stavu jejich akreditace, resp. reakreditace, garantů studijních programů a oborů, jmenování členů oborových rad pro doktorské studijní programy/obory a rad garantů pro bakalářské a magisterské studijní programy.


 • Aplikace Erasmus

  Aplikace určená především studentům UK, sloužící k podávání a dalšímu zpracování žádostí o zahraniční studijní pobyt v rámci programu Erasmus+.


 • Elektronická spisová služba

  Systém určený zaměstnancům UK, sloužící k evidenci dokumentů a elektronické komunikaci uvnitř UK a také mimo UK prostřednictvím Informačního systému datových schránek.


 • Vzdělávací portál UK

  Systém je přístupný všem zaměstnancům a studentům UK, jimž zprostředkovává nabídku programů dalšího vzdělávání.


 • Volby a hlasování

  Systém je přístupný vybraným zaměstnancům a studentům v závislosti na tom, které součásti UK a v jakém rozsahu se rozhodly jej využívat. Poskytuje prostředí pro tajné elektronické hlasování ve volbách do akademických senátů či kolejních rad nebo pro hlasování rad či komisí.


 • Elektronická podpisová kniha

  Systém slouží k agregaci dokumentů určených ke schválení vedoucím pracovníkem či jinou osobou v příslušném manažerském postavení. V současné době je provozován v pilotním režimu pouze v rámci vybraných agend a vybraných součástí UK.


 • REHOS - podávání žádostí o ubytování v kolejích

  Systém určený zájemcům o ubytování na kolejích UK - zejména studentům a uchazečům o studium na UK na fakultách v Praze, Hradci Králové a Plzni.


 • Studenti pražských univerzit 1882–1945

  Aplikace slouží pro zpřístupnění digitalizovaných dokumentů o studentech pražských univerzit v letech 1882–1945 - matrik doktorů, rigorózních protokolů, katalogů posluchačů a zkušebních protokolů české a německé univerzity v Praze.


 • Publikační systém Document Globe

  Redakční systém, který slouží pro tvorbu a správu webů Univerzity Karlovy, zejména hlavní stránky UK, webu internetového časopisu iForum, webů některých fakult a jejich kateder a institutů a stránek dalších univerzitních institucí.


Poslední změna: 24. duben 2023 13:05 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Sídlo, fakturační a korespondenční adresa:

Univerzita Karlova

Ústav výpočetní techniky

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Adresa pracoviště:

Petrská 1180/3

Praha 1, 110 00


Telefon: +420 224 491 647

E-mail:


Jak k nám